trả lương thấp

Nhiều doanh nghiệp trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Tình trạng doanh nghiệp (DN) trả lương cho người lao động (NLĐ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng vẫn diễn ra phổ biến ở Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tình trạng ký c...